Credentia bygger ledarskap för framtiden
– Det är viktigt att utveckla personalens potential. Genom den här ledarskaps-utbildningen öppnar vi för att bättre ta tillvara våra medarbetares kunskaper och erfarenheter. IPU Profilanalys har skapat en tydligare kommunikation inom gruppen, säger Carina Reutinger, personalansvarig på Credentia AB.
Företaget startade redan 1926. Idag är man en mindre koncern med verksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen i Roslagen med omnejd. I samband med att man 2014 blev uppköpta av Tagehus AB skapades också en ny och mer slimmad organisation än tidigare. Carina Reutinger tog kontakt med konsulten Marcus Bove för att tillsammans med honom ta fram en ledarskapsutbildning anpassad för företagets platschefer och arbetsledare.
Utbildningen pågick under tre dagar i slutet av 2014. Bland annat använde man IPU Profilanalys för att få en samlad bild av deltagarnas individuella beteendestilar och karaktärsdrag. Många av deltagarna hade inte tidigare genomgått ledarskapsutbildning.
– Reaktionerna från dem som gått utbildningen är enstämmigt positiv. De flesta känner sig både tydligare och säkrare i sina ledarroller nu.

Utveckla interna krafter
Carina betonar mervärdet i att utbilda de interna krafterna i stället för att rekrytera ny personal. Hon anser att den långa erfarenhet och kunskap som många av dessa platschefer och arbetsledare har är den bästa grunden att bygga vidare på. Hon menar att det ger förutsättningar för en stabil och långsiktig utveckling i en trygg organisation.

Väcker tankar
Marcus Bove, som höll i utbildningen, ser att den här typen av satsningar gör att personalen börjar tänka i nya banor, och att man ser sig själv och arbetskamraterna på nya sätt. Många får sig också en riktig, men nästan alltid positiv, tankeställare. Ett exempel är en medarbetare som vanligtvis upplevs som lite lågmäld och tillbakadragen. IPU Profilanalys visade honom och resten av gänget att han har ett enormt inre driv men att detta inte är något som syns på ytan. I och med att det här blev tydligt för alla så har han idag fått bättre tyngd och pondus i arbetsgruppen.
– IPU Profilanalys har varit det viktigaste verktyget i det här uppdraget. Det ger ett nyanserat och personanpassat budskap kring mål- och detaljstyrning, menar Marcus Bove.

Ett stort steg framåt
För Credentia så innebär det här att man nu tagit ett stort steg för att förbättra ledarskapet ute på företagets byggen och i deras övriga organisation. Att man på samma gång får en ökad trivsel och blir bättre på att hantera sina relationer till underleverantörer innebär ytterligare vinster för företaget.
– Jag är glad att vi genomfört denna utbild-ning och satt igång nya processer. För ett före-
tag som genomgått stora ägar- och organisa-tionsförändringar som Credentia är det vik-
tigt att skapa en team-känsla som blickar framåt. Jag är stolt över att vi har ett genuint ledarskapstänk i företaget, avslutar Carina.